Regulamin imprezy

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ  – LOTOS GDYNIA AEROBALTIC 2021

 

 • 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem„) został wydany w wykonaniu obowiązku określonego w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2171, ze zm.; dalej zwanej „Ustawą”).
 2. Impreza masowa, której dotyczy Regulamin, to impreza związana ze sportem, rozrywkowa i rekreacyjna pod nazwą „LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021 – wydarzenie z zakresu sportu lotniczego, w tym obejmujące dynamiczne pokazy lotnicze w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie lotów próbnych
  i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (t.j.: Dz. U. z 2017 roku poz. 1488) (dalej zwana „Imprezą”).
 3. Organizatorem Imprezy jest spółka pod firmą: Aeropact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Poznaniu (61-622), przy Naramowickiej 76c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511199, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811897683, REGON: 302831470, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
 4. Impreza organizowana jest na wydzielonej części Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo znajdującego się pod adresem: ul. Generała Andersa 2 A, 81-198 Pogórze (dalej zwanego „Terenem Imprezy”), oznaczonego orientacyjnie na planie sytuacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Teren Imprezy zostanie wygrodzony w szczególności poprzez odpowiednie ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie.
 5. Impreza odbędzie się w dniach 21 i 22 sierpnia 2021 roku w godzinach 10.00-18.00 (każdego dnia).
 6. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać
  na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy zobowiązana jest stosować
  się do postanowień Regulaminu. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpiecznego przebiegu Imprezy poprzez określenie zasad wstępu na Teren Imprezy i zachowania się osób obecnych na Terenie Imprezy, korzystania przez nie z Terenu Imprezy i urządzeń znajdujących się na nim, a także określenie miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności.

 

 • 2. [ZASADY WSTĘPU NA TEREN IMPREZY]

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 11, ust. 12, ust. 13 i ust. 14 poniżej, wstęp na Imprezę mają osoby zainteresowane udziałem w niej, w ramach dostępnego limitu miejsc, posiadające ważny i oryginalny dokument uprawniający do wstępu na Imprezę tj.:
  • bilet wstępu na Imprezę, z zastrzeżeniem osób posiadających uprawnienie do bezpłatnego wstępu na Imprezę na warunkach określonych w ust. 7 poniżej;
  • zaproszenie, akredytację, identyfikator, upoważnienie lub inny dokument wydany przez Organizatora, uprawniający do wstępu na Imprezę zgodnie z jego treścią.
 2. Osoby małoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
 3. Bilety wstępu na Imprezę mogą być nabyte wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży wskazanych na stronie internetowej: http://www.aerobaltic.pl/. Rodzaje biletów, ceny biletów, limity poszczególnych rodzajów biletów, okresy, kiedy sprzedawane są bilety w ramach tzw. przedsprzedaży oraz ewentualne świadczenia dodatkowe związane z biletami są podane przez Organizatora na stronie internetowej: http://www.aerobaltic.pl/.Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na biletach.
 4. Dokumenty uprawniające do wstępu na Imprezę będące dokumentami imiennymi uprawniają do wejścia na Teren Imprezy wyłącznie osoby w nich wskazane, po ustaleniu ich tożsamości stosownie do ust. 12 poniżej.
 5. Posiadacze Karty Mieszkańca Gdyni (uczestniczący w programie Gdynia Rodzinna) i posiadacze karty Aeropact Boarding Pass mogą nabyć bilet wstępu ze zniżką. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania i skorzystania ze zniżki oraz wysokości zniżki wskazane są na stronie internetowej: http://www.aerobaltic.pl/.
 6. Ilość poszczególnych rodzajów biletów jest ograniczona. Poszczególne rodzaje biletów będą dostępne do czasu wyczerpania przewidzianych przez Organizatora limitów tychże biletów, przy czym Organizator może limitować ilości sprzedawanych biletów w określonych przez niego okresach czasu.
 7. Bezpłatne wejście na Imprezę, do strefy ogólnodostępnej, przeznaczonej dla publiczności (z wyłączeniem stref z limitowanym dostępem przeznaczonych dla określonych kategorii osób), przysługuje:
  • dzieciom do 3 roku życia (tj. takim, które nie ukończyły 4 lat), po uzyskaniu bezpłatnego biletu wstępu na Imprezę dla dziecka do 3 roku życia i po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (tj. np. książeczka zdrowia, akt urodzenia, paszport). W przypadku, gdy w ocenie osoby upoważnionej do weryfikacji wieku dziecka, wiek ten nie będzie budził wątpliwości z uwagi na wygląd dziecka (np. dziecko w wieku niemowlęcym), wówczas może ona odstąpić od żądania udokumentowania wieku dziecka. Opiekunowie dzieci muszą posiadać bilety odpłatne;
  • osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym od 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również towarzyszącym im opiekunom (po jednym opiekunie na jedną osobę niepełnosprawną),

po okazaniu:

– w przypadku osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia – legitymacji osoby niepełnosprawnej;

– w przypadku osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności – legitymacji osoby niepełnosprawnej potwierdzającej ww. niepełnosprawność w stopniu znacznym lub też w przypadku braku wskazania na legitymacji stopnia niepełnosprawności – dodatkowo po okazaniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzającego ww. niepełnosprawność w stopniu znacznym,

z tym że wyłącznie w ramach limitu – na każdy dzień Imprezy – 100 bezpłatnych biletów przeznaczonych dla wszystkich ww. osób (obejmujących – każdy bilet – jedną ww. osobę niepełnosprawną oraz jednego ww. opiekuna osoby niepełnosprawnej). Po wyczerpaniu się limitu ww. 100 bezpłatnych biletów na każdy dzień Imprezy wszystkie osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie będą musieli nabyć bilety odpłatne dla celów wejścia na Imprezę.

 1. Bezpłatne bilety dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 7 pkt. 2) powyżej, mogą być nabyte wyłącznie w przedsprzedaży i nie będzie możliwości nabycia ich w dniach organizacji Imprezy.
 2. Osobom posiadającym bilety: 1) bezpłatne dla dzieci do lat 3, o których mowa w ust. 7 pkt. 1) powyżej, 2) bezpłatne dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 7 pkt. 2) powyżej, 3) VIP, 4) Spotter, 5) Platinum Table i 6) Sky Club będą wydawane przy wejściu na Teren Imprezy, w wyznaczonych do tego punktach, opaski identyfikacyjne. Opaska identyfikacyjna będzie umieszczona trwale na ręce. Opaska identyfikacyjna w przypadku biletów ważnych więcej niż jeden dzień wydawana jest na dwa dni Imprezy (należy zachować ją na ręce). Wzór opaski identyfikacyjnej zostanie określony przez Organizatora. Z opaski identyfikacyjnej może korzystać wyłącznie jedna osoba. Uszkodzenie opaski identyfikacyjnej w stopniu powodującym jej nieczytelność lub jej zerwanie powoduje utratę jej ważności. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim duplikaty opasek nie będą wydawane, a osoba, której opaska utraciła ważność, jest zobowiązana do nabycia nowego biletu wstępu (z wyłączeniem osób wskazanych w ust. 7 pkt. 1) powyżej tj. dzieci do lat 3, uprawnionych do bezpłatnego wstępu w trakcie całej Imprezy, pod warunkiem ponownego spełnienia warunków określonych w ust. 7 pkt. 1) powyżej). Zakazane jest odstępowanie opaski identyfikacyjnej osobom trzecim.
 • Osoby posiadające bilety wstępu na Imprezę innych rodzajów niż te wskazane w ust. 9 powyżej będą uprawnione wyłącznie do jednorazowego wstępu na Imprezę na podstawie tego biletu. Wyjście z Terenu Imprezy nie daje prawa posiadaczom biletów wskazanych w zdaniu poprzednim do ponownego wstępu na podstawie biletów, które stanowiły uprzednio podstawę do wejścia na Teren Imprezy. Dla celów ponownego wstępu konieczne będzie zakupienie nowych biletów.
 • Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:
 • wobec której zostało wydane / został wydany: orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową; orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; zakaz klubowy; zakaz zagraniczny;
 • posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zakazane stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy lub postanowień Regulaminu;
 • zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 • odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy tj.:
 1. sprawdzenia i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Imprezie;
 2. wylegitymowania w celu ustalenia tożsamości;
 3. przejrzenia zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba ta wnosi lub posiada przedmioty, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zakazane zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy;
 • małoletniej (w wieku poniżej 18 lat), niebędącej pod opieką osoby pełnoletniej;
 • niespełniającej wymagań opisanych w ust. 13 poniżej, w ust. 14 poniżej lub w § 3 ust. 4 pkt. 6) Regulaminu.
 • Organizator może uzależnić wstęp na Teren Imprezy od okazania przez uczestnika dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w rozumieniu Ustawy (dowodu osobistego, tymczasowego zaświadczenia tożsamości, paszportu, prawo jazdy, legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zaopatrzonego w wizerunek twarzy i adres zamieszkania osoby). Każdy uczestnik Imprezy powinien posiadać dokument wskazany w zdaniu poprzednim dla celów ustalenia, czy nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do wykluczenia go od udziału w Imprezie stosownie do ust. 11 powyżej oraz dla celów ustalenia jego tożsamości zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
 • W Imprezie mogą brać wyłącznie udział osoby, które nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, jak również nie podlegają, nie przebywają i nie są zobowiązane poddać się obowiązkowym: kwarantannie, izolacji domowej lub nadzorowi epidemiologicznemu. Bez uszczerbku dla ust. 14 poniżej, wejście na Teren Imprezy jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika lub jego opiekuna (w przypadku osoby małoletniej) oświadczenia, że zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą nie jest on zakażony wirusem SARS-CoV-2, a także że nie podlega, nie przebywa i nie jest zobowiązany poddać się obowiązkowym: kwarantannie, izolacji domowej lub nadzorowi epidemiologicznemu.
 • Bez uszczerbku dla ust. 13 powyżej, celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, wytycznych oraz zaleceń właściwych organów lub służb, Organizator może uzależnić wejście na Teren Imprezy od:

1) złożenia przez uczestnika (lub jego opiekuna – w przypadku osób małoletnich) pisemnego oświadczenia obejmującego m.in. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, według wzoru określonego i udostępnionego przez Organizatora, potwierdzającego okoliczności wskazane w ust. 13 powyżej, przy czym zbieranie ww. danych w takim przypadku będzie miało na celu umożliwienie kontaktu z uczestnikami Imprezy po jej zakończeniu i będzie miało na celu ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Imprezie;

2) okazania, w wydawanej przez organy administracji formie, zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, w pełnej liczbie dawek.

 • W sąsiedztwie Terenu Imprezy Organizator będzie udostępniać uczestnikom odpłatnie miejsca parkingowe dla pojazdów do 3,5 tony, w ramach dostępnego limitu miejsc, na zorganizowanym dla celów Imprezy parkingu zaznaczonym na planie sytuacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dla celów korzystania z miejsca parkingowego konieczne będzie wykupienie biletu parkingowego. Bilet parkingowy będzie uprawniał wyłącznie do jednokrotnego wjazdu na parking, bez możliwości powrotu po wyjeździe na podstawie uprzednio wykorzystanego biletu.
 • Wejście na Teren Imprezy oraz jego opuszczenie może mieć miejsce wyłącznie przez wyznaczone dla tych celów wejścia lub wyjścia, oznaczone na planie sytuacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • Wjazd na Teren Imprezy pojazdów, jak również ich postój na Terenie Imprezy, w tym pojazdów jednośladowych (np. rowery), jest dozwolony wyłącznie na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia Organizatora. Obowiązek posiadania upoważnienia nie dotyczy pojazdów służb publicznych uczestniczących w zabezpieczeniu Imprezy.

 

 

 • 3. [ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE ORAZ NAKAZY I ZAKAZY

Z TYM ZWIĄZANE]

 

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
  • przebywać na Terenie Imprezy w godzinach jego otwarcia dla publiczności tj.:
 2. w dniu 21 sierpnia 2021 roku – od godz. 10.00 do godz. 18.00;
 3. w dniu 22 sierpnia 2021 roku – od godz. 10.00 do godz. 18.00,

pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Regulaminie;

 • w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie, co jest ograniczone koniecznością przestrzegania przepisów obowiązujących na Terenie Imprezy, w szczególności ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników Imprezy;
 • do pełnejinformacji o umiejscowieniu poszczególnych punktów związanych z Imprezą, w szczególności zaplecza higienicznych – sanitarnego;
 • korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku dla uczestników Imprezy, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zasadami korzystania z nich, jak również w nagłych przypadkach – z pomocy medycznej na Imprezie.
 1. Uczestnicy Imprezy mogą poruszać się wyłącznie po strefie przeznaczonej dla publiczności. W ramach strefy przeznaczonej dla publiczności mogą znajdować się wydzielone obszary, do których wstęp może być limitowany tylko dla osób upoważnionych, w tym posiadających stosowne bilety lub zaproszenia. W SPOSÓB BEZWZGLĘDNY ZABRONIONE JEST PRZEBYWANIE PRZEZ UCZESTNIKÓW IMPREZY W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY W RAMACH CZĘŚCI TERENU IMPREZY STANOWIĄCEJ STREFY WYŁĄCZONE, w tym tych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Imprezy, gdzie wykonywane będą operacje lotnicze przez statki powietrzne. Poszczególne strefy zaznaczone są orientacyjnie na planie sytuacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Poszczególne strefy będą oddzielone od siebie w widoczny sposób (w szczególności ogrodzeniem).
 2. Osoby wchodzące na Teren Imprezy mają świadomość i akceptują fakt, że z uwagi na jej szczególny charakter, w tym w szczególności obecność w bliskiej odległości statków powietrznych:
 • na Terenie Imprezy może być emitowany duży hałas, jak również krótkookresowe wysokie poziomy propagacji fal dźwiękowych. Organizator zaleca uczestnikom zaopatrzenie się i używanie ochronników słuchu, w szczególności w przypadku dzieci i niemowląt. Organizator nie zapewnia uczestnikom środków ochrony słuchu;
 • nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie, w tym w szczególności przebywanie w strefach do tego nieprzeznaczonych (np. w strefach wyłączonych) lub niewykonywanie poleceń upoważnionych do tego podmiotów, może skutkować utratą życia lub zdrowia.
 1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
  • nie zakłócaćporządku publicznego;
  • przestrzegać postanowień Regulaminu;
  • posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających Imprezę dokument tożsamości;
  • nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
  • stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne, Organizatora (w tym spikera), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
  • dla celów przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami właściwych organów oraz wytycznymi Organizatora dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego – posiadać środki ochrony osobistej, określone w wytycznych Organizatora dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego, a także stosować się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń, wynikających ze stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ustanowionych przez powołane do tego organy (dostępnych na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus), jak również z nakazów, zakazów i ograniczeń wprowadzonych w wytycznych Organizatora dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego (dostępnych na stronie http://www.aerobaltic.pl/ oraz przy wejściach na Teren Imprezy, ewentualnie na Terenie Imprezy). Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi Organizatora dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego, jak również z ww. nakazami, zakazami i ograniczeniami.
 2. Nadzór i opiekę nad osobami małoletnimi sprawują ich pełnoletni opiekunowie. Nie jest dozwolone pozostawianie małoletnich bez opieki i nadzoru. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby małoletnie oraz ich działania na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zabronione jest wnoszenie /wprowadzanie, posiadanie lub używanie na Imprezie:
 • przedmiotów, urządzeń lub obiektów, w jakiejkolwiek formie, w tym napełnionych powietrzem lub gazem lżejszym od powietrza, które mogą unosić się w powietrzu samodzielnie lub na skutek działań człowieka (tj. np. balony, w tym nienapełnione powietrzem lub innym gazem, latawce, zdalnie sterowane urządzenia tj. np. drony, helikoptery, samoloty);
 • wskaźników laserowych lub innych laserów;
 • napojów, w tym w szczególności napojów alkoholowych, za wyjątkiem:
  1. wody w oryginalnie zamkniętych plastikowych butelkach o pojemności do 0,5 litra (w ilości 1 butelki wody spełniającej opisane kryterium na uczestnika);
  2. napojów przeznaczonych dla dzieci do lat 3 włącznie, w tym mleka, do osobistego użytku tychże dzieci będących uczestnikami Imprezy, po okazaniu dokumentu wskazującego na wiek dziecka oraz pod warunkiem, że napoje będą umieszczone w opakowaniach plastikowych lub foliowych o pojemności nie większej niż 0,5 litra;
 • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
  w tym do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć;
 • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu,
  jak również materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 • pojemników na płyny i produkty, w tym produkty spożywcze, wykonanych z twardego materiału, w tym w szczególności wykonanych ze szkła lub innego twardego, lub tłukącego się, lub kruchego materiału, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 • środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 • kasków;
 • parasoli innych niż małe podręczne składane parasole, pozbawione elementów ostrych,
  w szczególności długich parasoli zakończonych szpikulcem;
 • materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, dyskryminujące lub wulgarne;
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, a także innych substancji szkodliwych dla życia lub zdrowia;
 • przedmiotów o wymiarach większych niż 250 cm (długość + szerokość + wysokość), z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku żaden z ww. wymiarów nie może przekraczać 150 cm. Zakaz wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy wózków dla dzieci, wózków inwalidzkich lub innego sprzętu niezbędnego z uwagi na zdrowie lub niepełnosprawność uczestnika Imprezy, jak również innych sytuacji dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 • trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym, które emitują hałas (wuwuzele, megafony, syreny etc.), za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 • materiałów reklamowych, promocyjnych lub przeznaczonych do obrotu komercyjnego,
  za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 • zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych;
 • innych przedmiotów, które ze względów obiektywnych mogą być niebezpieczne dla życia
  i zdrowia uczestników Imprezy, naruszyć bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg Imprezy.
 1. Zabronione jest:
  • przebywanie na Terenie Imprezy poza godzinami wskazanymi w § 3 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu bez odrębnego pisemnego upoważnienia Organizatora;
  • podejmowanie prób nieupoważnionego dostępu do:
 2. innych stref niż strefa przeznaczona dla publiczności, tj. w szczególności do stref wyłączonych  lub
 3. odpowiednio oznaczonych stref w ramach strefy przeznaczonej dla publiczności z limitowanym dostępem lub innych stref, dedykowanych wyłącznie dla uprawnionych osób,

w tym posiadających określone bilety wstępu lub zaproszenia,

w tym w szczególności poprzez nieupoważnione forsowanie ogrodzeń oddzielających strefy w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 • przebywania:
  1. w innych strefach niż strefa przeznaczona dla publiczności tj. w szczególności w strefachwyłączonych,  bez stosownego upoważnienia;
  2. w odpowiednio oznaczonych strefach w ramach strefy przeznaczonej dla publiczności, dedykowanych wyłącznie dla uprawnionych osób, w tym posiadających określone bilety wstępu lub zaproszenia, bez stosownego upoważnienia;
 • spożywanie napojów alkoholowych, za wyjątkiem napojów alkoholowych zakupionych na Terenie Imprezy, spełniających kryteria wynikające z obowiązujących przepisów prawa, przy czym muszą one być wówczas spożywane wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu;
 • używanie elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji, za wyjątkiem środków ochrony osobistej w postaci masek ochronnych, których obowiązek stosowania na Terenie Imprezy wynikać może z regulacji opisanych w § 3 ust. 4 pkt. 6) Regulaminu, przy czym nie wyłącza to konieczności uchylenia maski ochronnej na żądanie stosownych służb porządkowych i informacyjnych Organizatora dla celów umożliwienia identyfikacji;
 • głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływanie do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym itp.; a także skłanianie innych uczestników Imprezy do głoszenia takich treści;
 • rzucanie przedmiotami, w szczególności w kierunku statków powietrznych lub innych osób;
 • zażywanie środków odurzających lub psychotropowych;
 • rozniecanie i podsycanie ognia;
 • załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 • zaśmiecanie Terenu Imprezy;
 • niszczenie infrastruktury;
 • nieuzasadnione zajmowanie miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
 • używanie urządzeń w ramach Terenu Imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w tym stanie na ogrodzeniach, jak również ich niszczenie;
 • odpalanie sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
 • stosowanie przemocy fizycznej i formułowanie gróźb pod adresem innych uczestników Imprezy;
 • sprzedawanie wszelakiego rodzaju produktów, w tym towarów, biletów, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, oferowanie jakichkolwiek usług i prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej – bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora;
 • realizowanie innych działań, które mogą być uznane za niebezpieczne (dla danego uczestnika lub innych uczestników), jak również mogących naruszyć bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg Imprezy.
 1. Ocena przedmiotów oraz zachowań i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych w trakcie trwania Imprezy należy do służb porządkowych i informacyjnych, zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania Imprezy.

 

 • 4. [UPRAWNIENIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH
  I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA, ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA
  DO OPUSZCZENIA IMPREZY, SANKCJE]

 

 1. Służby porządkowe i informacyjne Organizatora są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy m.in. do:
  • sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia ich braku – wezwania do opuszczenia Imprezy;
  • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie i posiadanie jest zabronione zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy;
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
  • w określonych w Ustawie przypadkach, stosowania środków przymusu bezpośredniego, na zasadach wskazanych w Ustawie i przepisach innych ustaw wskazanych w Ustawie.
 2. Służby porządkowe i informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej, jak również osobom usuniętym z Terenu Imprezy – zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie – nie przysługuje prawo wstępu lub ponownego wstępu na Imprezę.
 4. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji.
 5. Zgodnie z Ustawą;
  • kto:
 • nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie Ustawy, przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej (art. 54 ust. 1 Ustawy);
 • w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności (art. 54 ust. 2 pkt 1 Ustawy);
 • nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej (art. 55 Ustawy),
 • wbrew przepisom Ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe (art. 56 Ustawy),

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł;

 • kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
  o broni i amunicji, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe,

podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 59 ust. 1 Ustawy);

 • kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 60 1a Ustawy).
 • kto:
 • w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa
  się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy (art. 60 ust. 2 Ustawy),
 • w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej (art. 60 ust. 3 Ustawy),

podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

 • 5. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy, wydanych na podstawie Ustawy aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zakres Imprezy może zostać ograniczony, a program Imprezy zmieniony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych i pozostających poza jego kontrolą, w szczególności wystąpienia przypadków siły wyższej, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zaplanowanych działań (m.in. przeprowadzenie pokazu dynamicznego w części lub w całości), jak również ze względu na bezpieczeństwo osób, statków powietrznych oraz mienia, w tym w szczególności z przyczyn wynikających z ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ustanowionych przez powołane do tego organy.Ograniczenie zakresu Imprezy nie jest równoznaczne z odwołaniem Imprezy. Impreza może zostać odwołana w przypadku, gdy taka potrzeba będzie wynikiem ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ustanowionych przez powołane do tego organy.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Imprezy mogą być składane w terminie 10 dni roboczych od zakończenia Imprezy tj. do dnia 3 września 2021 roku włącznie. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora tj. Aeropact Sp. z o.o., Naramowicka 76c, 61-622 Poznań przesyłką pocztową lub kurierską. O zachowaniu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim decyduje data stempla pocztowego /data nadania przesyłki. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację oraz numer telefonu, opis i powód reklamacji, w tym datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również treść żądania. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji w terminie 10 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niewniesienie reklamacji, wniesienie reklamacji po terminie, odrzucenie reklamacji, nieuwzględnienie reklamacji, brak odpowiedzi na reklamację i inne podobne zdarzenia w żaden sposób nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń przez uczestników na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.aerobaltic.pl/ oraz przy wejściach na Teren Imprezy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2021 roku i obowiązuje do momentu faktycznego zakończenia Imprezy (zakończenia programu Imprezy i opuszczenia Terenu Imprezy przez wszystkich uczestników), bez uszczerbku dla ust. 3 powyżej.
 6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem przypadków konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym wytycznych lub zaleceń wiążących dla Organizatora. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na stronie http://www.aerobaltic.pl/. W przypadku zmiany Regulaminu po rozpoczęciu Imprezy, publikacja zmienionego Regulaminu nastąpi na stronie wskazanej w zdaniu poprzednim oraz przy wejściach na Teren Imprezy.

 

 

Załącznik nr 1  – Plan sytuacyjny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejszy dokument określa zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, pozyskane w związku z organizowanym przez Administratora Wydarzeniem, w tym za pomocą Strony internetowej oraz Profili Społecznościowych, jak również związane z plikami tzw. cookie.

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Administrator – Aeropact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Naramowicka 76c, 61-622 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511199, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 7811897683, REGON: 302831470, kapitał zakładowy – 500.000 PLN (opłacony w całości);

 

 1. Wydarzenie – imprezy masowe związane ze sportem, rozrywkowe i rekreacyjne pod nazwą LOTOS Gdynia Aerobaltic 2021 (wraz z ewentualnymi doprecyzowaniami w ramach tych nazw dotyczącymi miejsca organizacji lub sponsorów), obejmujące w szczególności wydarzenia z zakresu sportu lotniczego, w tym dynamiczne pokazy lotnicze, jak również wydarzenia towarzyszące (takie jak m.in. tzw. Aerocamp, Aeroexpo, Aerolandię);

 

 1. Strona internetowa – działające w domenach: https://aerobaltic.pl/ oraz https://aeroexpo.pl/ strony internetowe, w tym strony główne i wszystkie podstrony;

 

 1. Polityka prywatności – niniejszy dokument;

 

 1. Treści – treści zamieszczone na Stronie internetowej i w ramach Profili Społecznościowych przez Administratora w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne;

 

 1. Profile Społecznościowe – profile Administratora w mediach społecznościowych takich jak w szczególności: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo, dotyczące Wydarzenia.

 

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

 

III. DANE OSOBOWE

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Administrator (pełne dane podane są w pkt. II  ppkt. 1 Polityki prywatności).

 

 1. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Kontakt osób, których dane dotyczą, z Administratorem w kwestii danych osobowych jest możliwy:

1) elektronicznie na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@aeropact.pl;

2) elektronicznie za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnianych na Stronie internetowej;

3) pisemnie (listownie) na adres siedziby Administratora: Aeropact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Naramowicka 76c, 61-622 Poznań.

 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Administrator przetwarza dane osobowe dla wskazanych poniżej celów i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 

1) dane osobowe są przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem zawartych w związku z Wydarzeniem umów, w tym w szczególności dotyczących udziału w Wydarzeniu, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

2) dane osobowe są przetwarzane dla celów organizacji przez Administratora Wydarzenia z punktu widzenia realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych przez niego na mocy obowiązujących przepisów prawa, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

3) w przypadku kontaktowania się z Administratorem w jakikolwiek sposób (w szczególności za pośrednictwem adresów e-mail udostępnianych na Stronie internetowej lub na Profilach Społecznościowych, lub kontaktowania się z Administratorem na numery telefonu udostępniane na Stronie internetowej lub na Profilach Społecznościowych, lub też za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnianych za pośrednictwem Strony internetowej, lub też pisemnie na adres siedziby Spółki, lub też za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych w ramach Profili Społecznościowych, w szczególności za pomocą komentarza czy też wiadomości prywatnych) – dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ten kontakt, przy czym w takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji i załatwienia sprawy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

4) w przypadku wyrażenia przez daną osobę zgody na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newslettera lub innych) na podany adres e-mail lub numer telefonu – dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania informacji handlowych przez Administratora, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

5) dane osobowe przetwarzane są dla celów udostępniania Treści, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na udostępnianiu Treści dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia i bieżącego zarządzania Profilami Społecznościowymi i kontaktowania się z użytkownikami, względnie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

6) dane osobowe są przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu: poprawy stosowanych funkcjonalności Strony internetowej, poprawy korzystania ze Strony internetowej, stworzenia jak najlepiej dostosowanej oferty przez Administratora dotyczącej Wydarzenia, poprawy korzystania z Profili Społecznościowych, stworzenia jak najbardziej adekwatnych Treści;

 

7) dane osobowe są przetwarzane dla celów ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi ze strony Administratora, w tym w procesie rozpatrywania reklamacji, przy czym tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie jego praw i odpowiedzi na zgłoszone wobec Administratora roszczenia;

 

8) dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego odnoszącego się do produktów i usług własnych Administratora, w tym dobierania ich pod kątem preferencji lub lokalizacji użytkownika za pomocą profilowania, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu usług i produktów własnych Administratora lub też zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym w przypadku wskazanym w pkt. 4) powyżej.

 

9) dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursów oraz programów lojalnościowych, przy czym w tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), względnie zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

10) dane osobowe są przetwarzane dla celów prowadzenia dedykowanego konta w ramach Strony internetowej dla użytkowników, którzy za jego pomocą zgłaszają wnioski o uzyskanie akredytacji na Wydarzenie, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

11) dane osobowe są przetwarzane dla celów zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, przy czym w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2 (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Przekazanie danych osobowych Administratora jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych przez Administratora (w szczególności tych oznaczonych gwiazdką w ramach Strony internetowej):

 1. w przypadku woli zawarcia umowy z Administratorem w związku z Wydarzeniem, w tym dotyczącej udziału w tym Wydarzeniu w jakimkolwiek charakterze, lub wejścia na teren Wydarzenia – uniemożliwiać będzie zawarcie tej umowy, w tym udział w tym Wydarzeniu lub wejście na teren Wydarzenia;
 2. w przypadku kontaktowania się z Administratorem, w tym składania reklamacji – uniemożliwiać może odpowiedź na zapytanie czy też realizację działań oczekiwanych przez daną osobę w odpowiedzi na kontakt, a tym samym stanowi wymóg dla celów pełnej realizacji odpowiedzi i kontaktu;
 3. w przypadku woli zapoznania się z Treściami – może uniemożliwiać lub ograniczać możliwość przeglądania tych Treści;
 4. w przypadku woli otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną od Administratora – uniemożliwiać będzie otrzymywanie tych informacji od Administratora;
 5. w przypadku woli brania udziału w konkursach lub w programach lojalnościowych – uniemożliwiać może taki udział.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Każda osoba w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora ma prawo do:

 

1) żądania dostępu do danych osobowych

(tj. do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia oraz do otrzymania kopii tych danych);

 

2) sprostowania danych osobowych

(tj. do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, w tym gdy są nieaktualne, błędne lub niekompletne);

 

3) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

(tj. do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w RODO tj. w szczególności: gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnięcia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora);

 

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(tj. do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w RODO; w przypadku zgłoszenia takiego żądania – Administrator ma obowiązek ograniczyć operacje na danych osobowych w zakresie i na zasadach określonym w RODO, zasadniczo do ich przechowywania);

 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

(tj. do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w sposób wiążący dla Administratora, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą, ma w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

6) przenoszenia danych osobowych

(tj. do uzyskania od Administratora swoich przekazanych Administratorowi danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu Administrator miałby je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe);

 

7) cofnięcia zgody na przetwarzania danych w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego

(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez osobę, której dane dotyczą, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od  podstawy i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umów łączących Administratora z osobami, których dane dotyczą oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej cofnięcia (jeśli Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej).

 

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego przetwarzane są zasadniczo do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, względnie cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie tych danych następuje na podstawie udzielonej zgody).

Dane osobowe gromadzone dla celów wskazanych w pkt. III ppkt. 3.11) Regulaminu będą przetwarzane 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne, w tym w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem w związku z organizacją Wydarzenia (w tym podmioty zapewniające służby informacyjne i porządkowe dla celów Wydarzenia, podmioty realizujące kontrolę uprawnień dostępu na Wydarzenie), dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, a także podmioty, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane osobowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Dane osobowe gromadzone dla celów wskazanych w pkt. III ppkt. 3.11) Regulaminu mogą zostać przekazaneodpowiednim służbom, pełniącym nadzór epidemiologiczny.

 

 1. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 

W celu urzeczywistnienia niektórych działań marketingowych Administratora, a mianowicie reklamy behawioralnej, Administrator może wykorzystywać tzw. profilowanie, a tym samym poprzez automatyczne przetwarzanie danych dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących osób, których dane dotyczą, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Reklama behawioralna polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu osobom, których dane dotyczą, treści reklamowych, które odpowiadają ich zainteresowaniom lub lokalizacji tj. polega na wyświetlaniu lub wysyłaniu spersonalizowanej i dopasowanej do preferencji lub lokalizacji tych osób reklamy.

 

W przypadku reklamy behawioralnej przetwarzanie danych (w szczególności gromadzonych za pośrednictwem plików tzw. cookie) może obejmować również profilowanie użytkowników. Zasadniczo warunkiem takiego przetwarzania jest wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie, która może być w każdym czasie wycofana (więcej informacji dotyczących plików tzw. cookie i wskazanej zgody znajduje się w pkt. IV Polityki prywatności). Nadto, w przypadku reklamy behawioralnej realizowanej przez Facebook i Google, w przypadku korzystania przez użytkownika z ich serwisów lub narzędzi, warunkiem takiego profilowania jest niezablokowanie reklam w ramach serwisów tych podmiotów (więcej informacji o blokowaniu reklam w ramach serwisów tych podmiotów można znaleźć na stronach tych podmiotów). Wycofanie zgody dotyczącej plików tzw. cookie na Stronie internetowej spowoduje zaprzestanie ww. profilowania w ramach tej Strony. Zablokowanie reklam w ramach Facebook i Google spowoduje zaprzestanie ww. profilowania przez te podmioty, w zakresie w jakim nastąpiła blokada.

Profilowanie nie będzie wywoływać wobec  żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników.

 

 1. PLIKI TZW. COOKIE

 

Strona internetowa wykorzystuje pliki tzw. cookie. Każda osoba za pomocą wyboru stosownej opcji przeglądarki internetowej może w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików tzw. cookie, w tym szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików tzw. cookie bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików tzw. cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez daną osobę. Zezwolenie na korzystanie z plików tzw. cookie bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że pliki tzw. cookie będą zamieszczane w urządzeniu końcowym, a Strona internetowa będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Administrator informuje, że wyłączenie plików tzw. cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej lub uniemożliwić to korzystanie. Mechanizm plików tzw. cookie nie pozwala na pobieranie przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia końcowego użytkownika.

 

Administrator wykorzystywać może pliki tzw. cookie tzw. własne w szczególności w następujących celach:

1) konfiguracji Strony internetowej, w tym:

 1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej;
 2. rozpoznania urządzenia końcowego użytkownika korzystające ze Strony internetowej oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia Strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • Uwierzytelnienia użytkownika w ramach Strony internetowej i zapewnienia mu sesji w ramach ww. Strony, w tym:
 3. utrzymania sesji (po zalogowaniu);
 4. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Strony internetowej, w tym umożliwiania w szczególności weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki;
 5. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej, w tym:
 6. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. W szczególności pliki tzw. cookie w tym przypadku pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 7. poprawnej obsługi programu partnerskiego,w tym umożliwiania w szczególności weryfikacji źródeł przekierowań użytkowników na Stronę internetową;
 8. umożliwienia korzystania na Stronie internetowej z niektórych funkcji;
  • Analizy i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej.

 

Administrator wykorzystywać może także pliki tzw. cookie tzw. zewnętrzne w szczególności w następujących celach:

 • Prezentowania treści multimedialnych na Stronie internetowej, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. youtube;
 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics;
 • Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkowników z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google Adwords;
 • Popularyzacji Strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych tj. Facebook.com, Instagram.com i innych.