REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ POD NAZWĄ „GDYNIA AEROBALTIC”

§ 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) został wydany w wykonaniu obowiązku określonego w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2139, ze zm.; dalej: „Ustawa”).
2. Impreza masowa, której dotyczy Regulamin, to impreza o charakterze rozrywkowym pod nazwą „Gdynia Aerobaltic” – pokazy lotnicze w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 576, ze zm.) wraz z elementami pokazów świetlnych i laserowych (dalej: „Impreza”).
3. Organizatorem Imprezy jest Aeropact Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-189), przy ul. Bukowskiej 285 lok. 588, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511199, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811897683, REGON: 302831470, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
4. Impreza organizowana jest w Gdyni na wyznaczonych częściach: Plaży Gdynia Śródmieście oraz akwenu wodnego (dalej: „Teren Imprezy”). Teren Imprezy został oznaczony orientacyjnie na planie sytuacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym w trakcie Imprezy Teren Imprezy zostanie wygrodzony w szczególnie poprzez odpowiednie ogrodzenie i odpowiednio oznakowania.
5. Impreza odbędzie się w dniach 11 – 12 sierpnia 2017 roku w godzinach 16.00-23.00 (każdego dnia), przy czym program Imprezy będzie realizowany nie wcześniej niż od godziny 16.30 każdego dnia trwania Imprezy.
6. Regulamin ma na celu zapewnienie bezpiecznego przebiegu Imprezy poprzez określenie zasad wstępu na Teren Imprezy i zachowania się osób obecnych na Terenie Imprezy, korzystania przez nie z Terenu Imprezy i urządzeń znajdujących się na nim, a także określenie miejsc nieprzeznaczonych
dla publiczności.
7. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać
na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy zobowiązana jest stosować
się do postanowień Regulaminu.

§ 2. [WARUNKI WSTĘPU NA TEREN IMPREZY]

1. Wstęp na Imprezę jest bezpłatny.
2. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, wstęp na Imprezę mają wszystkie osoby zainteresowane udziałem w niej, w ramach aktualnie dostępnych miejsc.
3. Ewentualne limitowanie wstępu na Imprezę może wynikać z ograniczeń ilościowych – wolnych miejsc w ramach Terenu Imprezy, wynikających w szczególności ze względów bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy uczestnik opuści Teren Imprezy w trakcie jej trwania (w tym w celu skorzystania z zaplecza higieniczo – sanitarnego mieszczącego się poza Terenem Imprezy), nie ma on wówczas gwarancji powtórnego wpuszczenia go na Teren Imprezy z uwagi na ww. ograniczenia ilościowe uczestników Imprezy.
4. Wejście na Teren Imprezy oraz jego opuszczenie może mieć miejsce wyłącznie przez wyznaczone dla tych celów wejścia/wyjścia, oznaczone na planie sytuacyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Organizator może uzależnić wstęp na Teren Imprezy od okazania dokumentu tożsamości przez uczestnika. Każdy uczestnik Imprezy powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość dla celów ustalenia, czy nie zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do wykluczenia go od udziału w Imprezie stosownie do ust. 8 poniżej oraz dla celów ustalenia jego tożsamości zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
6. Wjazd na Teren Imprezy i parkowanie pojazdów w obrębie Terenu Imprezy, w tym jednośladowych m.in. rowerów, jest dozwolone wyłącznie na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia Organizatora. Obowiązek posiadania upoważnienia nie dotyczy pojazdów służb publicznych uczestniczących w zabezpieczeniu Imprezy.
7. Osoby małoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
8. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobie:

 1. wobec której zostało wydane / został wydany: orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową; orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; zakaz klubowy; zakaz zagraniczny;
 2. posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zakazane stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy lub postanowień Regulaminu;
 3. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 4. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 5. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy tj.
  a) sprawdzenia i stwierdzania uprawnień do uczestniczenia w Imprezie;
  b) wylegitymowania w celu ustalenia tożsamości;
  c) przejrzenia zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba ta wnosi lub posiada przedmioty, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zakazane zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy;
 6. małoletniej (w wieku poniżej 18 lat), niebędącej pod opieką osoby pełnoletniej.

 

§ 3. [ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE ORAZ NAKAZY I ZAKAZY Z TYM ZWIĄZANE]

1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
1) przebywać na Terenie Imprezy w godzinach jego otwarcia dla publiczności tj.:
a) w dniu 11 sierpnia 2017 roku – od godz. 16.00 do godz. 23.00;
b) w dniu 12 sierpnia 2017 roku – od godz. 16.00 do godz. 23.00,
pod warunkiem dostępności wolnych miejsc dla uczestników;
2) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie, co jest ograniczone koniecznością przestrzegania przepisów obowiązujących na Terenie Imprezy, w szczególności ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz Regulaminu, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników Imprezy;
3) do pełnej informacji o umiejscowieniu poszczególnych punktów związanych z Imprezą, w szczególności zaplecza higienicznych – sanitarnego;
4) korzystać z urządzeń, w tym zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku dla uczestników Imprezy, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zasadami korzystania z nich, jak również w nagłych przypadkach z pomocy medycznej na Imprezie.
2. Zaplecze higieniczne – sanitarne (w szczególności toalety) oraz punkty medyczne znajdują się poza Terenem Imprezy.
3. Uczestnicy Imprezy mogą poruszać się wyłącznie po strefie ogólnodostępnej Terenu Imprezy, przeznaczonej dla publiczności, zlokalizowanej na plaży. W ramach strefy ogólnodostępnej mogą znajdować się wydzielone obszary, do których wstęp może być limitowany tylko dla osób upoważnionych. W SPOSÓB BEZWZGLĘDNY ZABRONIONE JEST PRZEBYWANIE PRZEZ UCZESTNIKÓW IMPREZY W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY W RAMACH CZĘŚCI TERENU IMPREZY STANOWIĄCEJ AKWEN WODNY, W SZCZEGÓLNOŚCI JAKAKOLWIEK KĄPIEL W WODZIE.
4. Osoby wchodzące na Teren Imprezy mają świadomość i akceptują fakt, że z uwagi na jej szczególny charakter, w tym w szczególności obecność w bliskiej odległości statków powietrznych:

 1. na Terenie Imprezy może być emitowany duży hałas, jak również krótkookresowe wysokie poziomy propagacji fal dźwiękowych. Organizator zaleca uczestnikom zaopatrzenie się i używanie ochronników słuchu, w szczególności w przypadku dzieci i niemowląt. Organizator nie zapewnia uczestnikom środków ochrony słuchu;
 2. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie, w tym w szczególności przebywanie w strefach do tego nieprzeznaczonych (np. w akwenie wodnym) oraz niewykonywanie poleceń upoważnionych do tego podmiotów może skutkować utratą życia lub zdrowia.

5. Nadzór i opiekę nad osobami małoletnimi sprawują ich pełnoletni opiekunowie. Nie jest dozwolone pozostawianie małoletnich bez opieki i nadzoru. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za będące pod ich opieką osoby małoletnie oraz ich działania na zasadach ogólnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:

 1. nie zakłócać porządku publicznego;
 2. przestrzegać postanowień Regulaminu;
 3. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających Imprezę dokument tożsamości;
 4. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie;
 5. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne, Organizatora (w tym spikera), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

7. Zabronione jest wnoszenie /wprowadzanie, posiadanie lub używanie na Imprezie:

 1. przedmiotów, urządzeń lub obiektów, w jakiejkolwiek formie, w tym napełnionych powietrzem lub gazem lżejszym od powietrza, które mogą unosić się w powietrzu samodzielnie lub na skutek działań człowieka (tj. np. balony, w tym nienapełnione powietrzem lub innym gazem, latawce, zdalnie sterowane urządzenia tj. np. drony, helikoptery, samoloty);
 2. wskaźników laserowych lub innych laserów;
 3. napojów alkoholowych (w tym piwa);
 4. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń,
  w tym do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć;
 5. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu,
  jak również materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 6. pojemników na płyny i produkty, w tym produkty spożywcze, wykonanych z twardego materiału, w tym w szczególności wykonanych ze szkła lub innego twardego, lub tłukącego się, lub kruchego materiału, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 7. środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 8. kasków;
 9. parasoli innych niż małe podręczne składane parasole, pozbawione elementów ostrych,
  w szczególności długich parasoli zakończonych szpikulcem;
 10. materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, dyskryminujące lub wulgarne;
 11. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, a także innych substancji szkodliwych dla życia lub zdrowia;
 12. przedmiotów o wymiarach większych niż 180 cm (długość + szerokość + wysokość), z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku żaden z ww. wymiarów nie może przekraczać 100 cm. Zakaz wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy wózków dla dzieci, wózków inwalidzkich lub innego sprzętu niezbędnego z uwagi na zdrowie lub niepełnosprawność uczestnika, jak również innych sytuacji dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 13. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym, które emitują hałas (wuwuzele, megafony, syreny etc.), za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 14. materiałów reklamowych, promocyjnych lub przeznaczonych do obrotu komercyjnego,
  za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 15. zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych;
 16. innych przedmiotów, które ze względów obiektywnych mogą być niebezpieczne dla życia
  i zdrowia uczestników Imprezy, naruszyć bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg Imprezy.

8. Zabronione jest:

 1. przebywanie na Terenie Imprezy poza godzinami wskazanymi w § 3 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu bez odrębnego pisemnego upoważnienia Organizatora;
 2. podejmowanie prób nieupoważnionego dostępu do:
  a) innych stref niż strefa ogólnodostępna, nieprzeznaczonych dla publiczności tj. w szczególności do akwenu wodnego lub
  b) odpowiednio oznaczonych stref w ramach strefy ogólnodostępnej z limitowanym dostępem, przeznaczonych wyłącznie dla uprawnionych osób,
  w tym w szczególności poprzez nieupoważnione forsowanie ogrodzeń oddzielających strefy
  w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 3. przebywania:
  a) w innych strefach niż strefa ogólnodostępna, nieprzeznaczonych dla publiczności
  tj. w szczególności w akwenie wodnym, bez stosownego upoważnienia;
  b) w odpowiednio oznaczonych strefach w ramach strefy ogólnodostępnej z limitowanym dostępem, przeznaczonych wyłącznie dla uprawnionych osób, bez stosownego upoważnienia.
 4. spożywanie napojów alkoholowych;
 5. używanie elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
 6. głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływanie do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłanianie innych uczestników Imprezy do głoszenia takich treści;
 7. rzucanie przedmiotami, w szczególności w kierunku statków powietrznych lub innych osób;
 8. zażywanie środków odurzających lub psychotropowych;
 9. rozniecanie i podsycanie ognia;
 10. załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, przy czym zaplecze higieniczo – sanitarne znajduje się poza Terenem Imprezy;
 11. zaśmiecanie Terenu Imprezy;
 12. niszczenie infrastruktury;
 13. nieuzasadnione zajmowanie miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
 14. używanie urządzeń w ramach Terenu Imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, w tym stanie na ogrodzeniach, jak również ich niszczenie;
 15. odpalanie sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
 16. stosowanie przemocy fizycznej lub formułowanie gróźb pod adresem innych uczestników Imprezy;
 17. sprzedawanie wszelakiego rodzaju produktów, w tym towarów, biletów, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, oferowanie jakichkolwiek usług lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej – bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora;
 18. realizowanie innych działań, które mogą być uznane za niebezpieczne (dla danego uczestnika lub innych uczestników), jak również mogących naruszyć bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg Imprezy.

9. Ocena przedmiotów oraz zachowań i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych w trakcie trwania Imprezy należy do służb porządkowych i informacyjnych, zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania Imprezy.

§ 4. [UPRAWNIENIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH
I INFORMACYJNYCH ORGANIZATORA, ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA
DO OPUSZCZENIA IMPREZY, SANKCJE]

1. Służby porządkowe i informacyjne Organizatora są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy m.in. do:

 1. sprawdzania i stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia ich braku – wezwania do opuszczenia Imprezy;
 2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których wnoszenie i posiadanie jest zabronione zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy;
 4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
 6. w określonych w Ustawie przypadkach, stosowania środków przymusu bezpośredniego, na zasadach wskazanych w Ustawie i przepisach innych ustaw wskazanych w Ustawie.

2. Służby porządkowe i informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
3. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej, jak również osobom usuniętym z Terenu Imprezy – zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie – nie przysługuje prawo wstępu lub ponownego wstępu na Imprezę.
4. Organizator w zakresie określonym Ustawą jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji.
5. Zgodnie z Ustawą;

 1. kto:
  nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie Ustawy, przez służby porządkowe lub służby informacyjne, w czasie i w miejscu imprezy masowej (art. 54 ust. 1 Ustawy);
  w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności (art. 54 ust. 2 pkt 1 Ustawy);
  nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej (art. 55 Ustawy),
  wbrew przepisom Ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe (art. 56 Ustawy),
  podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł;
 2. kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
  o broni i amunicji, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe,
  podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 59 ust. 1 Ustawy);
 3. kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 60 ust. 1a Ustawy).
 4. kto:
  w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa
  się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy (art. 60 ust. 2 Ustawy),
  w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej (art. 60 ust. 3 Ustawy),
  podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy, wydanych na podstawie Ustawy aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Zakres Imprezy może zostać ograniczony, a program Imprezy zmieniony przez Organizatora na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych i pozostających poza jego kontrolą, w szczególności wystąpienia przypadków siły wyższej, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie zaplanowanych działań, jak również ze względu na bezpieczeństwo osób, statków powietrznych oraz mienia.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Imprezy mogą być składane w terminie 10 dni roboczych od zakończenia Imprezy tj. do dnia 25 sierpnia 2017 roku włącznie. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora tj. Aeropact Sp. z o.o., ul. Bukowska 285 lok. 588, 60-189 Poznań. O zachowaniu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim decyduje data stempla pocztowego (data nadania przesyłki). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację oraz numer telefonu, opis i powód reklamacji, w tym datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również treść żądania. Organizator powiadomi Uczestnika o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niewniesienie reklamacji, wniesienie reklamacji po terminie, odrzucenie reklamacji, nieuwzględnienie reklamacji, brak odpowiedzi na reklamację i inne podobne zdarzenia w żaden sposób nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń przez uczestników na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
4. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.aerobaltic.pl/ oraz przy wejściach na Teren Imprezy.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2017 roku i obowiązuje do momentu faktycznego zakończania Imprezy (zakończenia programu Imprezy i opuszczenia Terenu Imprezy przez wszystkich uczestników), bez uszczerbku dla ust. 3 powyżej.

 

Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny

Copyrights © 2017 Aeropact Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin      Kontakt